about | mail | print Homepage » nieuws

nieuws

Driewegsluis eiland


Controle illegale ligplaatsen kost veel geld
dinsdag 16 december 12:41
WOLVEGA - Het kost veel geld om het ligplaatsenbeleid te handhaven. De gemeenteraad van Weststellingwerf hikte tegen de hoge kosten aan. Dat wordt met name veroorzaakt door de aanschaf van een boot en het aanstellen van controleurs, die illegale ligplaatsen moeten opsporen.
Voor volgend jaar is een bedrag van ruim 55.000 euro nodig. Wethouder Wim Plekkenpol had overleg gevoerd met de gemeente Skarsterlân, waar al een dergelijk beleid wordt gevoerd. ‘Ik ben geschrokken van de hoge kosten. Dan gaat het met om illegale ligplaatsen. Om een boot weg te krijgen, moet je soms lange procedures voeren.‘
De gemeente zou op het gebied van de handhaving van het beleid moet samenwerken met organisaties als Staatsbosbeheer en It Fryske Gea, zo betoogden diverse fracties in de raad. Wethouder Wim Plekkenpol kon zich daarin vinden. ‘We proberen het zo goedkoop mogelijk op te lossen.‘Raad van State

donderdag 16 oktober 2008


13.30 uur

Zitting over de vrijstelling die het college van burgemeester en wethouders van Weststellingerwerf heeft verleend voor een passantenhaven voor ongeveer 45 ligplaatsen en een gebouw in recreatiegebied Driewegsluis in Nijetrijne. Een inwoner van het gebied is het niet eens met de komst van de haven en het gebouw en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om te voorkomen dat de bouw wordt gestart, verzoekt hij de Raad van State het besluit te schorsen. (zaaknummer 200807096/2)


Brug Driewegsluis blijft beweegbaar

  • LC Gepubliceerd op 01 oktober 2008, 10:23

NIJETRIJNE/OLDEMARKT - 

 

De brug bij Driewegsluis, tussen Nijetrijne en Oldemarkt, blijft beweegbaar. De gemeente Weststellingwerf kiest voor een ophaalbare constructie na overleg met buurgemeente Steenwijkerland.

Plaatselijk Belang Oldemarkt reageert opgelucht. Het Overijsselse dorp vreesde dat een vaste brug de bereikbaarheid van Oldemarkt voor waterrecreanten zou beperken.


Vaste brug bij Driewegsluis nog geen uitgemaakte zaak‘

dinsdag 23 september 16:45

WOLVEGA - Wethouder Wim Plekkenpol van de gemeente Weststellingwerf is verbaasd over de uitspraken die Plaatselijk Belang Oldemarkt heeft gedaan over het fietsbruggetje bij de Driewegsluis in Nijetrijne. PB Oldemarkt zegt dat Weststellingwerf het beweegbare bruggetje wil vervangen door een vaste. Dat zou een klap betekenen voor de watersport in het dorp. ‘Er is nog helemaal niets beslist. Ik weet niet waar men die informatie vandaan heeft.‘

Voorzitter Jan Smit van PB Oldemarkt zegt van een ambtenaar van de gemeente Steenwijkerland te hebben gehoord dat er een vaste brug zou komen. Doordat zeilschepen en grotere motorboten niet meer naar Oldemarkt kunnen varen, zou dat volgens Smit een klap betekenen voor de watersport in het dorp. ‘Er zijn in Oldemarkt drie watersportbedrijven en drie jachthavens. Die zullen een stuk moeilijker bereikbaar zijn.‘
Een beweegbare brug is volgens Smit dan ook van levensbelang. ‘Het mooiste is dat zo‘n brug op afstand kan worden bediend. Het belangrijkste is dat de brug in elk geval open kan. Oldemarkt ligt al niet aan een doorgaande route, je moet er speciaal naar toe varen.‘ PB Oldemarkt heeft voor komende zaterdag de raadsleden van Weststellingwerf uitgenodigd om de situatie ter plaatse te bekijken.
Plekkenpol stelt dat alle opties nog openliggen. ‘De bestaande brug is rond de 2,80 meter hoog en de meeste boten kunnen die zonder problemen passeren. Enkele bezitters van een boot met een staande mast in de buurt hebben een sleutel gekregen, waarmee ze de brug zelf kunnen ophalen. De brug voldoet aan alle eisen die op de waterkaarten staan. Het staat zelfs niet eens te boek als ophaalbrug.‘
Komende vrijdag heeft Plekkenpol overleg over deze kwestie met collega Henk Boxum van de gemeente Steenwijkerland. ‘Mogelijk kunnen we een goede oplossing bedenken. Een vaste brug is natuurlijk goedkoper, maar gezamenlijk kun je een hogere investering doen om een beweegbaar exemplaar te plaatsen.‘ Medio oktober vorig jaar kwam een fietsster met de schrik vrij toen de brug omhoog klapte. De gemeente Weststellingwerf heeft een noodbrug geplaatst, die nog steeds in gebruik is.


 

Bron:stellingwerf.nl


Haventje Driewegsluis mag van rechter

  • LC Gepubliceerd op 15 augustus 2008, 10:53
NIJETRIJNE  - 

De rechtbank in Leeuwarden heeft geween bezwaar tegen de aanleg van een passantenhaven in het recreatiegebeid Driewegsluis bij Nijetrijne. De belangen van een omwonende, die tegen het plan ageert, worden niet geschaad, stelt de rechter.

Het haventje maakt onderdeel uit van het Friese Merenproject. Naast de mogelijkheid van het herbergen van 45 pleziervaartuigen worden ook een aantal voorzieningen verbeterd. Er komen een toiletgebouw en een station voor vuilwaterinname.

Het project heeft al veel vertraging opgenomen. Eind vorig jaar had het werk van start zullen gaan, maar toen oordeelde de Raad van State dat het werk moest worden stilgelegd om onderzoek te doen naar de gevolgen van het afgraven van een eilandje.
Bron:Leeuwardencourant

Uitspraken
zaaknummer 200706497/2
datum van uitspraak donderdag 15 november 2007
tegen het college van gedeputeerde staten van Fryslân
proceduresoort Voorlopige voorziening  
rechtsgebied Kamer 1 - RO - Ontgrondingenwet
200706497/2.
Datum uitspraak: 15 november 2007

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekers], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Fryslân,
verweerder.

1. Procesverloop

Verweerder heeft bij besluit van 23 juli 2007, kenmerk 00708826 een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan het college van burgemeester en wethouders van Nijetrijne voor ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een passantenhaven bij de Driewegsluis te Nijetrijne.

Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 7 september 2007, bij de Raad van State ingekomen op 11 september 2007, beroep ingesteld.
Bij brief van 30 september 2007, bij de Raad van State ingekomen op 2 oktober 2007, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 oktober 2007, waar verzoekers, waarvan [gemachtigden] in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door S. Jaasma, ambtenaar bij de provincie, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord het college van burgemeester en wethouders van Nijetrijne, vertegenwoordigd door J. van Weperen en P.D. Kaastra, ambtenaren van de gemeente.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. De vergunning onder voorschriften ziet op de aanleg van een passantenhaven met 45 ligplaatsen nabij de Driewegsluis te Nijetrijne. Een deel van het eilandje waaraan de Driewegsluis is gelegen, zal bij de ontgronding worden afgegraven waarbij ongeveer 16.000 m³ aan bodemmateriaal vrij komt.

2.3. Verzoekers stellen zich op het standpunt dat de vergunning ten onrechte is verleend omdat, voor zover thans van belang, het deels afgraven van het eilandje dat fungeert als waterkering tussen de Friese en Overijsselse boezem, een verzwakking van deze waterkering tot gevolg zal hebben. Er is, volgens verzoekers, ten onrechte geen onderzoek uitgevoerd naar de bodemgesteldheid en het risico op verzakkingen of dijkdoorbraken. Het voorschrift behorende bij de vergunning dat een deugdelijke oeverbeschoeiing moet worden aangebracht, is te vrijblijvend.

2.4. De Voorzitter acht, gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, een spoedeisend belang in zoverre aanwezig dat in het navolgende zal worden onderzocht of aanleiding bestaat tot het treffen van een voorlopige voorziening.

2.5. Naar aanleiding van voornoemde bezwaren van verzoekers heeft verweerder ter zitting gesteld dat de vergunde ontgronding geen nadelige gevolgen zal hebben voor de waterkering. Nu uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat geen onderzoek is uitgevoerd naar de gevolgen van de ontgronding voor onder andere de bodemgesteldheid van de waterkering en verweerder ter zitting tevens heeft gesteld dat het bij de vergunning behorende voorschrift betreffende oeverbeschoeiing niet is bedoeld als maatregel om de waterkering te beschermen, betwijfelt de Voorzitter of verweerder de bij de ontgronding betrokken belangen op een juiste wijze bij zijn besluitvorming heeft betrokken en of het bestreden besluit gelet daarop in de bodemprocedure in stand kan blijven.

2.6. In verband hiermee acht de Voorzitter, gelet op de onomkeerbare gevolgen die kunnen ontstaan als gevolg van de inwerkingtreding van het bestreden besluit, termen aanwezig het bestreden besluit bij wijze van voorlopige voorziening te schorsen.

2.7. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van gedeputeerde staten van Fryslân van 23 juli 2007, kenmerk 00708826;

II. veroordeelt het college van gedeputeerde staten van Fryslân tot vergoeding van bij verzoekers in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 41,33 (zegge: eenenveertig euro en drieëndertig cent); het dient door de provincie Fryslân aan verzoekers onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de provincie Fryslân aan verzoekers het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 143,00 (zegge: honderddrieënveertig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. A. Kosto, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, ambtenaar van Staat.

w.g. Kosto w.g. Vogel-Carprieaux
Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 november 2007

458.
Verbinding Fryslân met Noordwest Overijssel voor watersporter verbeterd

In de gemeente Weststellingwerf zijn in het kader van het Friese Merenproject verschillende verbeteringen klaar waar de watersporter dit seizoen van profiteert. Zo worden de pauzes in de bediening van de Linthorst Homansluis tijdens de bouwvak 5 à 6 weken per jaar opgeheven. De nabijgelegen Driewegsluis wordt gedurende die periode handmatig bediend. Hierdoor wordt de wachttijd voor de watersporter beduidend minder. De omgeving bij Driewegsluis is ook verbeterd. Zo is de naastgelegen fietsbrug beweegbaar gemaakt en verlaagd naar 1.30 m doorvaarthoogte. Deze brug wordt handmatig bediend dus nu kunnen zeilboten er ook doorheen. De doorvaartbreedte blijft 5.5 m. Ook zijn er extra aanlegplaatsen van Recreatieschap De Marrekrite gekomen.
 
Met name watersporters die komen vanaf de Tsjûkemar en vanuit Wolvega en Heerenveen profiteren van een vlottere doorvaart. Maar omdat de sluizen ook de verbinding vormen met Noordwest Overijssel, hebben de watersporters uit de richting Oldemarkt en Ossenzijl ook een snellere doorvaart. Verblijfstoeristen kunnen door de aangepaste fietsbrug gemakkelijker van de ene naar het andere eiland. 
 
Nieuwe aanlegvoorzieningen
Er zijn extra aanlegvoorzieningen van Recreatieschap de Marrekrite gekomen. Watersporters kunnen nu aanleggen en genieten van de natuur bij een steiger zonder walverbinding bij Langelille-Het Wijde en Langelille-Tjonger. Langs deTjonger is de invaliden vissteiger Oldelamer-Tjongerweg vernieuwd. Daarnaast is er een T-steiger Oldelamer-Tjonger-Bokploegpad gekomen en is de bestaande steiger Tjonger-Oldelamer met walverbinding verlengd. Deze laatste twee bieden de mogelijkheid om het natuurterrein Brande Meer in te gaan. Langs de Helomavaart is een T-steiger met walverbinding Munnekeburen-Helomavaart-Scheenesluis gekomen die toegang biedt tot de Rottige Meente. Afmeerpalen tussen Helomavaart-Grachtsluis bieden de watersporter overnachtingsmogelijkheden.
 
Een kleine steiger met walverbinding ten zuidwesten van de Driewegsluis (in De linde) geeft de watersporter de kans om gemakkelijk te voet of per fiets het natuurgebied De Meente in te trekken en gebruik te maken van de vogelkijkhut.
 
Passantenhaven
De aanleg van een passantenhaven bij de Driewegsluis voor 40 à 45 boten inclusief sanitaire voorzieningen (toilet en douchegebouw en wasserette), een vuilwater innamestation en kampeermogelijkheid wordt later dan gepland. De aannemer kan nog niet van start in verband met bezwaar dat is ingediend door omwonenden. De verwachting is dat in de tweede helft van 2008 het werk alsnog kan starten. Oplevering is dan onder voorbehoud voor het vaarseizoen 2009.
 
De verbeteringen zijn mede mogelijk gemaakt door de een bijdrage van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en provincie Fryslân.
Bron:www.friesemeren.nl/

Ontwikkeling Driewegsluis
 
In de gemeente Weststellingwerf zijn in het kader van het Friese Merenproject verschillende verbeteringen klaar waar de watersporter dit seizoen van profiteert. Zo worden de pauzes in de bediening van de Linthorst Homansluis tijdens de bouwvak 5 à 6 weken per jaar opgeheven. De nabijgelegen Driewegsluis wordt gedurende die periode handmatig bediend. Hierdoor wordt de wachttijd voor de watersporter beduidend minder.
 
De omgeving bij Driewegsluis is ook verbeterd. Zo is de naastgelegen fietsbrug beweegbaar gemaakt en verlaagd naar 1.30 m doorvaarthoogte. Deze brug wordt handmatig bediend dus nu kunnen zeilboten er ook doorheen. De doorvaartbreedte blijft 5.5 m. Ook zijn er extra aanlegplaatsen van Recreatieschap De Marrekrite gekomen.
 
Nieuwe situatie bij de Driewegsluis
 
In het verlengde van de passantenhaven wordt een ecologische verbindingszone aangelegd langs de Lende tussen de natuurgebieden Rottige Meente en Lindevallei.
 
Nieuwe aanlegvoorzieningen
Er zijn extra aanlegvoorzieningen van Recreatieschap de Marrekrite gekomen. Watersporters kunnen nu aanleggen en genieten van de natuur bij een steiger zonder walverbinding bij Langelille-Het Wijde en Langelille-Tjonger. Langs de Tjonger is de invaliden vissteiger Oldelamer-Tjongerweg vernieuwd. Daarnaast is er een T-steiger Oldelamer-Tjonger-Bokploegpad gekomen en is de bestaande steiger Tjonger-Oldelamer met walverbinding verlengd. Deze laatste twee bieden de mogelijkheid om het natuurterrein Brande Meer in te gaan. Langs de Helomavaart is een T-steiger met walverbinding Munnekeburen-Helomavaart-Scheenesluis gekomen die toegang biedt tot de Rottige Meente. Afmeerpalen tussen Helomavaart-Grachtsluis bieden de watersporter overnachtingsmogelijkheden.
 
Een kleine steiger met walverbinding ten zuidwesten van de Driewegsluis (in De linde) geeft de watersporter de kans om gemakkelijk te voet of per fiets het natuurgebied De Meente in te trekken en gebruik te maken van de vogelkijkhut.
 
Passantenhaven
De aanleg van een passantenhaven bij de Driewegsluis voor 40 à 45 boten inclusief sanitaire voorzieningen (toilet en douchegebouw en wasserette), een vuilwater innamestation en kampeermogelijkheid wordt later dan gepland. De aannemer kan nog niet van start in verband met bezwaar dat is ingediend door omwonenden. De verwachting is dat in de tweede helft van 2008 het werk alsnog kan starten. Oplevering is dan onder voorbehoud voor het vaarseizoen 2009.
 
De verbeteringen zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en provincie Fryslân.
 
Wanneer: deels gereed en deels nog in uitvoering 2008-2009


Weststellingwerf
 
Hier vindt u een overzicht van de projecten die in de Gemeente Weststellingwerf, in het kader van het Friese Merenproject, worden uitgevoerd en waar de watersporter van kan profiteren:
  • Het plaatsen van matrixbebording, het verlengen van de wachtsteigers en het aanpassen c.q. beweegbaar maken van de aanwezige fietsbrug
De pauzes in de bediening van de Linthorst Homansluis worden drie maanden per jaar opgeheven. Voor een periode van twee jaar (2007 en 2008) wordt de nabijgelegen Driewegsluis handmatig bediend waardoor deze een deel van de te verwerken stroom scheepsverkeer kan overnemen. Hierdoor kan de wachttijd voor de watersporter beduidend verminderd worden. Met name watersporters die komen vanaf de Tsjûkemar en vanuit Wolvega en Heerenveen profiteren van een vlottere doorvaart. Omdat de sluizen ook de verbinding vormen met Noordwest-Overijssel, hebben de watersporters uit de richting Oldemarkt en Ossenzijl straks ook een snellere doorvaart.
Hiertoe moet de situatie bij Driewegsluis verbeteren. Zo wordt de naastgelegen fietsbrug beweegbaar gemaakt en verlaagd naar 1.30 m doorvaarthoogte. De doorvaarbreedte blijft 5.5 m.
  • De aanleg van een passantenhaven voor 45 boten en het bouwen van sanitaire voorzieningen
Doel is om een kwaliteitsverbeteringen te realiseren bij de Driewegsluis door de aanleg van een passantenhaven met sanitaire voorzieningen, een vuilwater innamestation en kampeermogelijkheid. Bekijk hier de inrichtingsschets van de Driewegssluis.
  • Het realiseren van aanlegplaatsen in het buitengebied t.b.v. Recreatieschap De Marrekrite
 
Wes.vo05a
Aanlegvoorziening: T-steiger Oldelamer-Tjonger-Bokploegpad
Wes.vo05b
Aanlegvoorziening: verlenging bestaande steiger van 20 naar 40 m Tjonger-Oldelamer
Wes.vo05c
Aanlegvoorziening: steiger zonder walverbinding Langelille-Het Wijde
Wes.vo05d
Aanlegvoorziening: afmeerpalen Helomavaart-Grachtsluis
Wes.vo05e
Aanlegvoorziening: invaliden vissteiger Oldelamer-Tjongerweg
Wes.vo05f
Aanlegvoorziening: steiger zonder walverbinbing Langelille-Tjonger
Wes.vo05g
Aanlegvoorziening: T-steiger Munnekeburen-Helomavaart-Scheenesluis
Wes.vo05h
Aanlegvoorziening: T-steiger Nijetrijne-Linde-vogelkijkhut
 
Bron:friesemeren

Nieuwsbericht
13-12-2006
Aanleg passantenhaven op eiland Driewegsluis
Leeuwarden - De Provincie Fryslân en de gemeente Weststellingwerf zullen samenwerken om op het westelijke eiland Driewegsluis een nieuwe passantenhaven, met sanitaire voorzieningen, en gelijktijdig een ecologische verbindingszone aan te leggen. Met Staatsbosbeheer en it Fryske Gea zijn afspraken over een dergelijke zone in een overeenkomst vastgelegd. Gedeputeerde Staten hebben daar nu mee ingestemd.

De passantenhaven, aan te leggen in het kader van het Friese Merenprojekt, komt in de zogenoemde ‘ecologische hoofdstructuur’ tussen de natuurgebieden Rottige Meenthe en Lindevallei. Staatsbosbeheer en it Fryske Gea hadden aanvankelijk bezwaar tegen een haven op deze plaats. Nu de twee natuurgebieden verbonden worden door een ecologische zone en de afspraken daarover goed geregeld zijn, hebben de natuurorganisaties hun bezwaar laten varen.

Het gaat bij de ecologische zone om een strook van ongeveer 400 meter lang en ten minste 25 meter breed. De zone wordt bij voorkeur aangelegd op grondgebied van de gemeente Steenwijkerland in de Provincie Overijssel, langs de zuidoever van de Linde. Daarover wordt nog gepraat met de provincie Overijssel. Zijn deze besprekingen niet succesvol, dan zullen Provincie en gemeente proberen aan de oost- en noordkant van de Driewegsluis een alternatief te maken.

De Provincie en de gemeente Weststellingwerf zullen de inrichtingskosten (€50.000) van de ecologische zone op zich nemen, staat in de overeenkomst met de natuurorganisaties. Deze kosten worden betaald uit het plan van het Friese Merenproject voor de passantenhaven. Het geld om de nodige hectares aan te kopen, zal moeten komen uit landelijk geld voor de ecologische hoofdstructuur (EHS-middelen).

Bron:www.infrasite.nl

Vraag naar oplaadpunten voor accu elektrische fiets
woensdag 13 augustus 14:59
NOORDWOLDE - Ondanks vele uurtjes fietsplezier, begint Tjitte Looijenga uit Noordwolde ernstige twijfels te krijgen bij het gebruik van de populaire elektrische fiets. Meermalen kwam de 74-jarige Noordwoldiger al met een lege accu stil te staan. Reden om aan de bel te trekken. ‘Toen de accu het begaf, kwam ik weer met beide benen op de grond te staan‘, geeft hij aan.
‘Opeens moest ik zelf trappen en dat ging loodzwaar. Ik was buiten adem, ging helemaal kapot.‘ Volgens Looijenga is niet iedereen berekend op zo‘n grote, plotselinge krachtsinspanning. Daarom pleit hij ervoor om goed onder de aandacht te brengen dat er onderweg oplaadpunten zijn.
De elektrische fiets is, vooral onder ouderen en mindervaliden, een populair vervoersmiddel. Als de gebruiker het zwaar heeft door vervelende tegenwind of op heuvelachtige wegen wordt de accu ter hulp geroepen en flitst de fietser met gemak voort.

‘Laatst ben ik met mijn vrouw in de auto naar de Driewegsluis bij Nijetrijne gereden, puur om te kijken of daar een oplaadpunt was. Die was er. Verder weten we in Weststellingwerf geen enkel punt te vinden. Wanneer we dus een fietstocht willen maken en we laden de accu bij Nijetrijne op, is het nog een heel eind terug naar Noordwolde‘, zegt Looijenga.

Volgens Wietske Weerman van Weerman Wielersport in Wolvega is op de site van fietsfabrikant Sparta te vinden waar zich in Nederland oplaadpunten voor elektrische fietsen bevinden. ‘Bedrijven kunnen zich aanmelden als oplaadpunt voor de accu‘s‘, legt ze uit. ‘Sparta heeft dit als extra service in het leven geroepen.‘
Toch denkt ze dat niet veel horeca-ondernemers problemen zullen maken wanneer een recreant vraagt of de accu van de fiets er - tijdens bijvoorbeeld het nuttigen van een kopje koffie - even mag worden opgeladen in het stopcontact.
In deze regio weet Weerman dat gebruikers van een elektrische fiets hun accu‘s bij hotel Van der Valk in Wolvega, de Driewegsluis in Nijetrijne, De Driesprong in Langelille en Hotel Frederiksoord kunnen opladen.
Bron:Stellingwerf.nl